Gezondheidsmonitor 2012

In het najaar van 2012 heeft de GGD de gezondheidsmonitor uitgevoerd onder inwoners (19 jaar en ouder) van Kennemerland. De GGD verzamelde informatie via een vragenlijst over gezondheid, welzijn, leefgewoonten en woonomgeving. Met deze informatie is de gezondheid van de burgers in kaart gebracht.

Doel van het onderzoek
De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en milieu. Met deze informatie ontstaat een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de regio Kennemerland. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeente om het gezondheidsbeleid te bepalen. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven?  Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? Daarnaast signaleert de monitor regiospecifieke problemen en brengt de monitor onderwerpen in kaart die regionaal in de belangstelling staan. Denk hier bijvoorbeeld aan gezondheidsbedreigingen als gevolg van een toename van ongezonde leefgewoonten. Het onderzoek is uitgevoerd door alle GGD-organisaties in Nederland. Hierdoor is het mogelijk om de cijfers van gemeenten te vergelijken met de Nederlandse situatie. 

Presentatie van gegevens 

1. Gemeenteprofielen
Voor iedere gemeente is een gezondheidsprofiel aangemaakt. In de samenvatting vindt u de belangrijkste bevindingen over de gezondheidssituatie van de inwoners van de betreffende gemeente. Daarnaast worden de cijfers in tabellen gepresenteerd, inclusief regionale en landelijke cijfers. Met de gepresenteerde gegevens krijgt u een beeld van hoe het staat met de gezondheid van alle volwassen en ouderen in een gemeente. Met deze gegevens kunt u snel vragen beantwoorden als:

  • Hoeveel inwoners van de gemeente voelen zich eenzaam?
  • Hoeveel inwoners van de gemeente hebben overgewicht?
  • Hoeveel inwoners van de gemeente verlenen mantelzorg?

2. Gezondheidsdeterminanten
Hier worden de cijfers gepresenteerd over de verschillende gezondheidsdeterminanten die zijn nagevraagd in het onderzoek. Onder gezondheidsdeterminanten verstaan we de factoren die de volksgezondheid beïnvloeden. Hierbij kunt u denken aan persoonsgebonden factoren, leefstijl, omgeving en gedrag. Per determinant worden de cijfers van alle gemeenten gepresenteerd en waar mogelijk wordt het regionale gemiddelde vergeleken met landelijke cijfers. Met deze gegevens kunt u snel vragen beantwoorden als:

  • Hoe verschilt het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt tussen de gemeenten, de regio Kennemerland en Nederland? 

Meer informatie 

1. Onderzoek
In het achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek. Dit document vindt u bij de resultaten per gemeente of per onderwerp onder de titel ‘Meer informatie onderzoek’. 

2. Beleid en uitvoering
De gemeenteprofielen dienen als naslagwerk en informatiebron bij het opstellen van gezondheidsbeleid. Daarnaast kunnen beleidsmedewerkers van de GGD gemeenten ondersteunen bij de vertaling van cijfers naar lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en uitvoeringsprogramma’s. U kunt contact opnemen met de afdeling epidemiologie van de GGD als u meer verdiepende analyses wilt. Bijvoorbeeld gegevens over hoe het staat met de gezondheid van bepaalde groepen, trendanalyses (veranderende samenleving) of verdieping van bepaalde thema’s. Onderwerpen die in 2012 op dezelfde wijze zijn uitgevraagd, kunnen vergeleken worden met de resultaten uit 2008 (volwassenenonderzoek) of 2007 (ouderenonderzoek). In de § onderwerpen van het achtergronddocument kunt u lezen welke vraagstellingen in 2012 gewijzigd zijn door de landelijke harmonisatie en samenwerking met het CBS. Dit document staat op elke gemeentepagina.

3. Milieu
De milieuresultaten zijn na de publicatie van de IJmondmonitor (december 2013) toegevoegd aan deze website. De resultaten vindt u per gemeente onder het thema milieu.

Contact
Bij vragen neem contact op met epidemioloog Saskia Mérelle op 023-7891 786 of email naar epi@ggdkennemerland.nl.