Zorg kwetsbare groepen

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

In het kader van de OGGZ worden kwetsbare groepen geholpen die zorg nodig hebben, maar zelf de noodzaak van deze zorg niet erkennen. We spreken dan ook wel over zorgwekkende zorgmijders.

Vaak is er bij deze mensen sprake van een opstapeling van complexe problemen. Door outreachend te werken en nauw samen te werken met organisaties in het veld, probeert de GGD de situatie waarin deze mensen verkeren, te verbeteren.

Onder de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg vallen in onze regio de Brede Centrale Toegang, het meldpunt Zorg & Overlast en Damiate, het verpleegkundigen spreekuur voor dak- en thuislozen.