Inspectie kindercentra

Hier vindt u informatie over de taken van de GGD met betrekking tot kinderopvang. Onder kinderopvang verstaan we kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, en gastouderbureaus.
 
Toezicht kinderopvang
Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie.
 
De kinderopvanglocatie is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang, waarbij voldaan wordt aan de eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit.
 
Wat doet de GGD met betrekking tot kinderopvang?
GGD Kennemerland voert in opdracht van de tien gemeentes van Kennemerland inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of kinderopvanglocaties aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om over te gaan tot handhaving.
 
Inspecties
De GGD bezoekt jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, en gastouderbureaus. Gastouders worden steekproefsgewijs geïnspecteerd. De GGD toetst of wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Er wordt onder meer gekeken:

 • of de locatie veilig en gezond is voor kinderen;
 • hoe de locatie ingericht is;
 • hoeveel beroepskrachten er zijn;
 • hoe groot de groep kinderen is;
 • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is;
 • of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden;
 • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders.

Ook de informatie aan en de inspraak van ouders worden in het onderzoek meegenomen. Bij de gastouderbureaus wordt de kwaliteit van de gastouders, de opvang en de kwaliteit van het gastouderbureau getoetst.
 
Wanneer vinden inspecties plaats?

 • voordat een nieuwe kinderopvang of gastouderbureau geopend gaat worden;
 • binnen drie maanden na opening of start van een kinderopvang of gastouderbureau;
 • bij de start van een nieuwe gastouder;
 • als jaarlijkse routinecontrole;
 • naar aanleiding van klachten, signalen en incidenten;
 • als er nader onderzoek nodig is, naar aanleiding van het voorgaande onderzoek.

Inspectiebezoeken zijn in beginsel onaangekondigd.
 
Rapportages
De GGD schrijft een rapportage over de inspectie van een kindercentrum. Deze rapportage gaat eerst naar de houder van het kindercentrum. De houder van het kindercentrum heeft één week de tijd om hierop te reageren. Naar aanleiding daarvan kunnen feitelijke onjuistheden aangepast worden. De houder mag zijn zienswijze toevoegen. Daarna wordt het rapport definitief vastgesteld en verzonden naar de desbetreffende gemeente en houder. De gemeente besluit vervolgens of er handhavend wordt opgetreden naar aanleiding van het inspectierapport en de zienswijze.
 
De inspectierapporten zijn openbaar. Deze vindt u op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Alle rapporten tot en met 5 jaar terug zijn ook ter inzage opvraagbaar bij GGD Kennemerland. Zo kunt u als (aankomende) ouders kijken in hoeverre een locatie voldoet aan de eisen die de Wet voorschrijft en hoe het gesteld is met de hygiëne en veiligheid van de kindercentra in deze regio. De houder van een kindercentrum moet het rapport ook op de website plaatsen en ter inzage leggen op een plaats die voor ouders en personeel toegankelijk is.
 
Risicogestuurd toezicht
In het kader van risicogestuurd toezicht wordt vanaf 2012 landelijk gewerkt met risicoprofielen. Door per kindercentrum en gastouderbureau het risico te bepalen op naleving van de kwaliteitseisen, kunnen de inspectie-uren gerichter worden ingezet. Intensiever toezicht waar dat nodig is, en minder toezicht waar dat mogelijk is. Het risicoprofiel geeft geen oordeel over de kwaliteit. De daadwerkelijke kwaliteit wordt getoetst tijdens de inspectiebezoeken. Het risicoprofiel geeft dus slechts een inschatting wat betreft het risico dat het kindercentrum of gastouderbureau niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Aan de hand van deze inschatting wordt de inspectielast voor het komende jaar bepaald. Afhankelijk van de uitkomst van het risicoprofiel worden tijdens het inspectiebezoek meer of minder onderdelen getoetst.
 
Bij het opstellen van een risicoprofiel wordt gekeken naar factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de kwaliteit. De indicatoren bij kindercentra zijn: naleving van de beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en praktijk, veiligheid en gezondheid in de praktijk, klachten en/of signalen en hun afhandeling, personeelsverloop en personeel, intern kwaliteitsbeleid en handhaving en naleving. Bij gastouderbureaus wordt gekeken naar: kwaliteit van het gastouderbureau, pedagogisch beleid en praktijk, veiligheid en gezondheid in de praktijk, klachten en/of signalen en hun afhandeling, beleid met betrekking tot aangesloten gastouders, bedrijfsvoering en handhaving en naleving. Bij zowel de kindercentra als de gastouderbureaus wordt tevens gekeken naar de inspectie- en handhavingshistorie.
 
Bij een net gestarte locatie is het nog niet mogelijk om een volledig risicoprofiel te maken en is het wenselijk om het eerste jaar nog alle kwaliteitseisen te onderzoeken. Dit betekent dat bij zowel het eerste jaarlijkse onderzoek (dat binnen drie maanden na opening plaats vindt) als het daaropvolgende jaarlijkse onderzoek er een volledig onderzoek wordt uitgevoerd.

 
Publicaties
- Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen
- Informatie over ziektebeelden voor KDV, PSZ en BSO - maart 2016
- Binnen- en buitenmilieu voor KDV, PSZ en BSO - mei 2016
- Hygiene richtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang - mei 2016
 
Interessante linkjes
- Belangenvereniging van Ouders in de kinderopvang
Veiligheid.nl
- Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV)
- Informatie van de overheid voor ondernemers
- Arbo-kinderopvang
- Dé Branchevereniging ondernemers in de Kinderopvang
- Cursus EHBO voor Gastouders
- Lancering KIDDI app voor kinderopvang  (De KIDDI-app bevat informatie over 
  infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor alle vormen van kinderopvang)
- Algemene informatie voor het starten van een kindercentrum
- Starten van kindercentrum in Kennemerland
- https://twitter.com/toezicht_kov

De Meldcode App ( uitgegeven door het Ministerie van VWS)  helpt professionals in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

-Huiselijk geweld / vernieuwde meldcode app