Inspectie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen. GGD Kennemerland is door de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer aangewezen om de taak als toezichthouder op de kwaliteit bij Wmo-voorzieningen uit te voeren. 

Signalen en calamiteiten
GGD Kennemerland beoordeelt de kwaliteit en voert signaal gestuurd toezicht uit bij aanbieders van Wmo-voorzieningen. Alle aanbieders van zorg en ondersteuning van de Wmo zijn verplicht om calamiteiten, incidenten en signalen te melden. 

De toezichthouder kan ook signalen van professionals, cliënten of burgers ontvangen die betrekking hebben op de kwaliteit van een voorziening. Afhankelijk van de aard en ernst van de melding, wordt een afweging gemaakt of een incidenteel onderzoek wordt gestart of niet. Als een incidenteel onderzoek wordt gestart, dan wordt de aanbieder hier altijd van op de hoogte gesteld. 

Per melding beoordeelt de toezichthouder of de aanbieder adequaat gehandeld heeft, of de goede kwaliteit van de voorziening (nog) gewaarborgd is en eventueel of het noodzakelijk is dat verbetermaatregelen getroffen worden. 

Melden van calamiteiten, incidenten en signalen
Een melding kan rechtstreeks bij de betreffende gemeente worden gedaan.

Meer informatie of het meldformulier voor calamiteiten kunt u vinden op de website van uw gemeente. 

Meer informatie
Wet maatschappelijke ondersteuning