Psychosociale hulpverlening

Bij Psychosociale Hulpverlening gaat het om collectieve psychosociale opvang en nazorg van slachtoffers, hun familie / nabestaanden, (burger)hulpverleners en overige betrokkenen, zoals getuigen, die bij een ramp betrokken waren. 

Rampen zijn ingrijpende gebeurtenissen die de samenleving en individuen kunnen ontwrichten en met verstrekkende gevolgen gepaard kunnen gaan. Wanneer personen met een plotselinge (levens)bedreigende gebeurtenis worden geconfronteerd, wordt een groot beroep gedaan op hun probleemoplossende vaardigheden om na de schok de draad van hun leven weer op te pakken. Gevoelens van machteloosheid en controleverlies zijn moeilijk te verdragen voor mensen. Om het gevoel van controle te herwinnen is het belangrijk mensen zelf te laten doen wat ze zelf kunnen. 

Doelen PSH
De medewerkers van de Psychosociale Hulpverlening zijn professionals die getraind zijn op de specifieke aspecten van een ramp in de acute en nazorgfase en in het bieden van passende ondersteuning aan getroffenen en betrokkenen. 

De Psychosociale hulpverlening is onder andere gericht op:

  • Bevorderen van het herstel van psychisch evenwicht (zelfcontrole) van getroffenen
  • Identificeren van personen die dringend psychiatrische en/of psychologische hulp nodig hebben en deze verlenen of organiseren
  • Vroegtijdig herkennen van verwerkingsstoornissen bij getroffenen en het bevorderen van een adequate behandeling
  • Stimuleren van onderlinge steun en sociaal netwerk

Samenwerking
Om goede psychosociale opvang mogelijk te maken, werkt GGD Kennemerland nauw samen met verschillende partners binnen de regionale hulpverlening zoals de instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (InGeest, Parnassia Bavo, Dijk en Duin), Maatschappelijk Werk (Meerwaarde, Socius, Kontext), Slachtofferhulp Nederland en het maatschappelijk werk van Leger des Heils. De multidisciplinaire samenwerking in de acute fase van een ramp of incident zorgt ervoor dat getroffenen, indien nodig, snel worden doorverwezen naar specialistische hulpverleners.

De uitvoerende medewerkers zijn onder normale omstandigheden werkzaam bij hun eigen organisatie als maatschappelijk werker of sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Op het moment dat er sprake is van een ramp worden zij opgeroepen om hun taak te vervullen ten behoeve van de Psychosociale Hulpverlening. De coördinatie hiervan ligt bij GGD Kennemerland.

Publieksinformatie over Hulp na crisis