Samenwerking

De twee veiligheidsregio’s Amsterdam – Amstelland en Kennemerland kennen een aantal regiogrens overstijgende risico’s. Denk aan het hele haven- & industriegebied, het Noordzeekanaal en de luchthaven Schiphol. Als er iets gebeurt in de ene regio, is de kans groot dat ook de andere regio betrokken raakt. Dit noodzaakt tot een gezamenlijke aanpak van de voorbereiding, de beperking en de bestrijding van de risico's.

Dat is meteen de kern van het samenwerkingsprogramma waaraan zowel de GHOR als de brandweer van de beide regio’s meedoen. Doel van de samenwerking is om te komen tot een interregionale versterking van het veiligheidsniveau. Hiervoor ontvangen de veiligheidsregio’s Kennemerland en Amsterdam – Amstelland een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Projecten
De veiligheidsregio’s werken structureel samen op o.a. het gebied van kennisdeling en de operationele organisatie. Vanuit de brandweer wordt er op verschillende terreinen samengewerkt tussen de regio’s Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. Voorbeelden zijn de Interregionale Brandweer compagnie en de publiek private samenwerking AYMA. Voor meer informatie hierover en de overige activiteiten lees het Interregionaal werkplan 2012.  In dit plan staat ook (beknopt) informatie opgenomen over interregionale samenwerking met de regio’s Noord-Holland-Noord en Zaanstreek Waterland.
 
Bureau GHOR
De GHOR bureaus organiseren gezamenlijk jaarlijks een interregionale operationele oefening en bij alle medewerkers met een repressieve functie wordt gewerkt aan het vergroten van de interregionale kennis. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen wat de regionale verschillen zijn bij de invulling van een repressieve functie en het risicoprofiel.
 
Daarnaast is een nieuwe procesrichtlijn slachtofferregistratie opgeleverd. In deze richtlijn ligt het accent sterk op het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het versterken van de onderlinge samenwerking binnen de crisisbeheersing. Dat gebeurt door slachtofferinformatie voortaan gestandaardiseerd te verwerken. De informatie is daardoor beter – dat wil zeggen sneller en zorgvuldiger – voor andere belanghebbenden te ontsluiten. Belangrijk voordeel van deze aanpak is dat familieleden van slachtoffers beter worden geïnformeerd en sneller met de slachtoffers kunnen worden herenigd.

Procesrichtlijn slachtoffer registratie