Zorgcontinuiteit (voorbereidingsfase)

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden (ook bij een crisis) zorg te blijven verlenen en zich voor te bereiden op het waarborgen van deze zorgverlening.

Vaak zijn organisaties voor verpleging en verzorging goed voorbereid op (kleine) interne calamiteiten. Ze kunnen daarvoor meestal een beroep doen op de eigen BHV (Bedrijfs Hulp Verlenings)-organisatie. De BHV-organisatie zal echter doorgaans niet in de continuïteit van zorg bij een calamiteit, ramp of crisis voor de cliënten voorzien.

Rol GHOR
In Kennemerland heeft GHOR Kennemerland namens de GGD de regierol opgepakt over het breed afstemmen van plannen en maatregelen en het adviseren van instellingen. GHOR Kennemerland is onderdeel van GGD Kennemerland. Tijdens incidenten kan het gebeuren dat de GHOR contact met (een) zorginstelling(en) zoekt om te inventariseren of ondersteuning bij het afhandelen van het incident of zo nodig bij het herstellen van de normale situatie in de zorginstelling gewenst is.

Wat doet GHOR Kennemerland tijdens een crisis/calamiteit?

 • coördineert de geneeskundige inzet;
 • adviseert over te nemen maatregelen, bijvoorbeeld het verplaatsen van cliënten;
 • deelt beschikbare incident-informatie
 • is de schakel naar de Veiligheidsregio (brandweer, politie, gemeente en openbaar bestuur);
 • signaleert knelpunten en helpt bij het oplossen daarvan;
 • helpt in overleg met de nazorg.

Voorbereidingsfase
GHOR Kennemerland kan zorginstellingen tijdens de voorbereidingen adviseren over het opstellen van een z.g. Zorgcontinuiteitsplan bij rampen (voorbereidingsfase). Daarbij kan men gebruik maken van een model-zorg-continuïteitsplan.

Kijk hier voor alle bijlagen bij het plan.

Het model-Zorgcontinuiteitsplan is een voorbeeld van hoe zo’n plan eruit kan zien. Uiteraard aan te passen aan de eigen specifieke wensen en behoeften van een zorginstelling. Wat niet van toepassing is, kan verwijderd of aangepast worden.

Eisen aan het zorgcontinuiteitsplan
Een volledig zorgcontinuïteitsplan voldoet aan de volgende 10 eisen:

 1. Het bevat procedures gericht op de zeven gevolgen van disbalans van zorg (zie ook de GHOR factsheet Zorgcontinuïteit);
  - Sluiting van (delen van) de zorglocatie;
  - Groot aanbod van cliënten;
  - Verplaatsen van cliënten;
  - Tekort aan personeel;
  - Uitval nutsvoorzieningen;
  - Logistieke stagnatie;
  - Uitbraak (infectie) ziekten.
 2. Het biedt inzicht in de wijze van samenwerking en informatie-uitwisseling tijdens een inzet tussen het crisismanagement van uw zorginstelling en de GHOR-crisisorganisatie;
 3. Het bevat bereikbaarheidsgegevens van het personeel, ook buiten normale werktijden;
 4. Het beschrijft op welke wijze mensen, het aantal mensen, ruimte en materialen beschikbaar zijn;
 5. Het sluit aan op bestaande oplossingen, plannen en bestaande (hulpverlenings)diensten;
 6. Het maakt inzichtelijk welke voorzorgsmaatregelen en afstemmingsafspraken er vooraf met andere zorginstellingen en andere instanties (bijvoorbeeld energieleveranciers) zijn gemaakt, waarom men in geval van crisis kan terugvallen;
 7. Het bevat éénduidige termen en geeft waar nodig toelichting daarop;
 8. Het maakt aan de hand van een planning duidelijk hoe de eigen zorgmedewerkers door middel van training(en) kennis hebben van de inhoud van het zorgcontuinuiteitsplan;
 9. Het zorgcontinuiteitsplan is door middel van oefening op bruikbaarheid getoetst en aangepast;
 10. Het plan wordt jaarlijks nagekeken en waar nodig geactualiseerd.