Taken GGD

Jeugdgezondheidszorg
GGD’en en JGZ-instellingen bieden vluchtelingenkinderen na aankomst in Nederland een verpleegkundige intake, een medisch onderzoek en vaccinaties aan. In principe wordt daarmee gestart in de opvanglocaties van het COA. Maar bij kinderen die snel doorstromen naar een gemeente, lukt dat niet altijd. In dat geval doet de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de intake, medisch onderzoek en vaccinaties na vestiging in de gemeente. Vervolgens gaan deze kinderen in het reguliere JGZ aanbod mee.

Infectieziektebestrijding, Tuberculose en Seksuele gezondheid
De GGD informeert en adviseert gemeente en zorgverleners over infectieziekten bij vergunninghouders. Verder kan de GGD groepsvoorlichtingen organiseren over infectieziekten, hygiëne en seksuele gezondheid. Waar nodig voert de GGD bron-en contactopsporing uit. Verder nodigt de GGD vergunninghouders uit risicolanden voor tbc, in de eerste twee jaar na aankomst in Nederland, iedere zes maanden uit om zich te laten screenen op tbc. Vergunninghouders tot 25 jaar kunnen zich bij GGD SENSE poli’s gratis laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv. 

Gezondheidsbevordering
De GGD draagt, vanuit haar taken op het gebied van gezondheidsbevordering bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van vluchtelingen op het gebied van gezondheid. GGD ’en organiseren bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten of cursussen over het omgaan met stress en psychische klachten, hygiëne en infectieziekten, seksuele gezondheid en normen en waarden, anticonceptie, zelfzorg en de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Of ze stimuleren ketenpartners om gezondheid bevorderende interventies uit te voeren.

De landelijke thema’s voor 2016 zijn:

  1. Gezondheid en gezondheidszorg in Nederland
  2. Seksuele en reproductieve gezondheid
  3. Hygiëne in de opvang
  4. Psychische gezondheid
  5. Veiligheid in en rond huis en in de Nederlandse natuur

Organiseren preventienetwerken
De GGD versterkt samen met de gemeente lokale preventienetwerken en is daarin de spin in het web. De GGD bouwt daarbij op bestaande samenwerking met huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, sociale wijkteams, welzijnsorganisaties, scholen en sportaanbieders. De GGD zet deze netwerken in, ook wanneer ze haar vangnetfunctie uitvoert en wanneer curatieve zorg moet worden georganiseerd voor collectieve huisvesting voor vergunninghouders in het kader van het gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA). Bij eventuele incidenten en maatschappelijke onrust schakelen GGD en GHOR bureau het netwerk psychosociale hulpverlening (PSH) in.

Met behulp van het programma positieve gezondheid wordt het bestaande gezondheidsnetwerk ge- update en uitgebreid. 

Monitoren, signaleren en evalueren
GGD‘en dragen bij aan het verkrijgen en beschikbaar stellen van inzicht in gezondheidsproblemen, gezondheidsrisico’s en zorggebruik bij vergunninghouders. Deze informatie is de basis voor lokale beleidsplannen. Het landelijk netwerk van GGD ‘en academische werkplaatsen draagt bij aan het genereren en uitwisselen van lokale, regionale, landelijke en internationale informatie over gezondheid van vergunninghouders en de evaluatie van beleid en interventies.

Overzicht websites info gezondheid vluchtelingen